Krúžky


Dada je zdatná vo všetkých disciplínach. Rada tancuje, miluje, keď môže hrať divadielko a zabávať ním publikum. Je tiež veľmi kreatívna a hodiny výtvarnej sú pre ňu skvelým miestom, kde sa môže realizovať. Všetkými krúžkami Dadu prevádzajú naši šikovní lektori


Tanečníček

Tanečný krúžok je vhodný pre všetky vekové kategórie detí. Hodiny vedie vyškolený lektor, ktorý hravou formou učí deti základy tanca. Deti majú hodinu prispôsobenú podľa vekovej kategórie. Na hodinách je uvoľnená atmosféra a skvelá zábava. Lektor vedie hodinu tak, aby sa vedeli deti dať do rôznych formácií- dvojíc, zástupu, polkruhu, kruhu. Deti počas krúžku nacvičia niekoľko tanečných choreografií počas roka.

Na hodinách tanečníčka sa deti učia a zdokonaľujú:

 • pohybové schopnosti (deti cvičia a tancujú na mieste, v kruhu, v stoji, na zemi, v polkruhu)- nacvičujú rôzne formácie a zlepšujú si priestorovú orientáciu, rytmus, držanie tela a tanečné cítenie
 • tancujú na pesničky rôznych žánrov- populárne skladby, detské pesničky, ľudové pesničky, pesničky z rozprávok
 • precvičujú si potlesky, rytmiku

Hodina prebieha nasledovne:

 • zahriatie, rozcvičenie,
 • učenie tanečných prvkov, spájanie prvkov do celkov, precvičovanie pesničiek podľa hudby, pohybové cvičenia, hry s pomôckami a hry bez pomôcok,
 • oddychové cvičenia, strečing, uvoľnenie,
 • ohodnotenie detí

Svoje nacvičené choreografie deti prezentujú vrámci besiedok, otvorených hodín pre rodičov, počas dňa matiek prípadne iným vystúpením, ktoré organizuje škôlka. 


Výtvarníček

Výtvarný krúžok pre deti, ktorý hravou formou rozvíja kreativitu dieťaťa a jeho priestorové estetické cítenie. Každá z hodín je tematicky zameraná na určitú etapu dejín umenia, vďaka čomu sa deti postupne zoznámia s rôznymi materiálmi a technikami, s ktorými sa počas storočí pracovalo.

Samotná výtvarná činnosť predstavuje jednu s foriem, ktorou si deti osvojujú okolité skutočnosti, hmotný svet spoznávajú z inej perspektívy a objasňujú si súvislosti a vzťahy medzi ľudmi a predmetmi. Hodina prebieha v uvoľnenej atmosfére a každé dieťa má možnosť prejaviť osobitosť, ktorou tému pojme.

Cieľ:

 • rozvoj elementárnych motorických funkcií
 • podnietenie kreatívneho myslenia
 • oboznámenie sa so základnými princípmi tvorby
 • tvorba s rôznymi materiálov a schopnosťou diferencovať medzi rôznymi technikami
 • rozvoj fantázie a jej využitia pri tvorbe
 • rozvíjanie grafomotorických zručností pred vstupom do ZŠ pre uľahčenie pri písaní

Hodina prebieha nasledovne:

 • oboznámenie sa s témou hodiny
 • ukážka techniky
 • realizovanie tvorby
 • výsledné spoločné zhodnotenie práce skupinové aj individuálne

Jednotlivé výtvory detí spolu s krátkym predstavením témy hodiny rodičia nájdu na výstave na dohodnutom mieste v zariadení. Každý výtvor si dieťa po týždni zoberie domov.Divadelníček

Dramatický krúžok pre deti naučí deti vystupovať pred divákom. Rozvíja kolektívnu spoluprácu, sústredenie a rozvoj reči. Počas hodín vyškolený lektor učí deti rytmické cvičenia, krátke divadielka, básničky, pesničky, tance. Krúžok rozvíja fantáziu a predstavivosť.

Počas krúžku si deti môžu vyskúšať:

 • hrané divadlo,
 • bábkové divadlo,
 • ľudové divadlo,
 • hudobné divadlo,
 • pohybové divadlo
 • pantomímu

Deti pracujú s maňuškami, vyrábajú si kulisy k divadlu, pripravujú sa na vystúpenia divadelných inscenácií pred verejnosťou. Prostredníctvom rôznych dramatických hier sa učia komunikačným schopnostiam, empatii, prosociálnemu správaniu.

Deti sa počas krúžku nielen dobre zabavia, ale osvoja si základy rétoriky, hravo spoznajú svoje schopnosti a vyskúšajú si divadelné, výtvarné a tanečné aktivity.

Výsledkom dramatického krúžku bude realizovanie pripraveného divadelného predstavenia pred divákmi. Svoje nacvičené predstavenia deti prezentujú vrámci besiedok, otvorených hodín pre rodičov, počas dňa matiek prípadne iným vystúpením, ktoré organizuje škôlka.


Obratníček


 Pohybový krúžok pre deti, ktorý rozvíja základné pohybové schopnosti prostredníctvom hier a súťaží. Deti sa počas krúžku učia základy loptových hier, gymnastiky a zdravotné a dýchacie cvičenia. Hodiny vedie skúsený a vyškolený lektor. Pohybový krúžok zlepšuje kondíciu, koordináciu pohybov.

Hodiny sú zamerané na všestranný rozvoj detí, stabilitu, orientáciu v priestore, rozvíjanie vzťahu k športu a fair play. Lektor počas hodiny strieda nasledovné cvičenia:

Športové hry, hry s pomôckami, bez pomôcok, cielené hry, voľné hry, hry s hudbou a pod.

Cieľ:

 • osvojenie a upevnenie základných pohybových činností
 • používanie rôznych pomôcok pri športových hrách
 • základy loptových hier - basketbal, futbal, tenis, kuželky
 • spevnenie svalstva, zlepšenie držania tela
 • základy gymnastiky
 • získanie hlbšieho záujmu o športové cítenie, rozvíjanie talentu detí v športovej oblasti

Hodina prebieha nasledovne:

 • zahriatie, rozcvičenie
 • ukážka základných cvikov na danú hodinu
 • realizovanie cvikov + rôzne kombinácie na danú tému
 • voľné hry, aktivity v priestore, cielené hry
 • uvoľnenie, strečing, dychové cvičenia
 • ohodnotenie detí

Svoje výsledky z hodín si deti precvičia na záverečnom absolvovaní disciplín trénovaných v priebehu školského roka formou záverečnej súťaže, vyhodnotením súťaže a ocenením


Cenník krúžkov

cena za krúžok je stanovená za jeden pol rok (1. polrok: 1. október až 14. február | 2. polrok 14. február až 30. jún)

Tanečníček

60€ / školský pol rok

Obratníček

60 € / školský pol rok

Divadelníček

60 € / školský pol rok

Výtvarníček

60 € / školský pol rok

Cena za krúžok je stanovená za jeden pol rok. Ak hodiny odpadnú kvôli neprítomnosti lektora budú nahradené v iný termín. Minimálny počet odučených hodín v jednom školskom polroku je 15. V prípade nižšieho počtu odučených hodín sa kompenzácia rieši individuálne.